RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ARMA-STAL S.C., zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest ARMA-STAL S.C., 41-214 Sosnowiec, ul. Ptasia 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z art . 6 pkt 1 a,b,c,f - Zgodność przetwarzania z prawem -podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

-  Realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji: faktur/dokumentów sprzedaży i zakupu i innych dokumentów księgowych

- Wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/ Pan

-  Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ustalenie i dochodzenie roszczeń)

-  Wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

3.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , a ich przetwarzanie jest warunkiem dalszego kontaktu , realizacji ww. zadań.

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów- podstaw prawnych (np. umowy powierzenia )

5.  Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania ,omówionych w punkcie 2.

6.  Przysługuje Pani/Panu :

-  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;

-  prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych ;

-  prawo do usunięcia danych osobowych , w sytuacji , gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu :

-  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

gdy przetwarzanie , niezbędne jest do realizacji umowy ;

-  prawo do ograniczenia przetwarzania danych ;

-  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.   W przypadku wystąpienia naruszeń przepisów RODO - przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do :

PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

00-193 Warszawa ul. Stawki 2

8.   Szczegółowe klauzule informacyjne Administratora wskazują :

-właściwą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ;

-informację czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

-informację o odbiorcach danych.

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl